Hotline
0982190605

Tháng 12
14
Khóa đào tạo: Cách thức kiểm soát chất lượng tại hiện trường
Nhằm khái quát và tổng hợp về chất lượng, cách thức tư duy về vai trò và hướng tiếp cận hiệu quả về quản lý chất lượng tại hiện trường sản xuất. Cung cấp kiến thức nền tảng về cách thức kiểm soát chất lượng tại hiện trường sản xuất theo chu trình PDCA mang tính ứng dụng thực tiễn cho các doanh nghiệp, Trung tâm Phát triển Khoa học – Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức Khóa đào tạo: “Cách thức kiểm soát chất lượng tại hiện trường sản xuất” (Nền tảng kiểm soát, duy trì và cải tiến quản lý Chất lượng sản phẩm)
Tháng 11
06
Khóa đào tạo “Vận dụng các công cụ quản lý chất lượng vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp”
Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong thành phố nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và giảm thiểu tối đa lãng phí hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức các khóa đào tạo: “Vận dụng các công cụ quản lý chất lượng vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp”
Tháng 11
04
Khóa đào tạo: (lớp 1) “Kỹ năng quản lý sản xuất chuyên nghiệp” Theo hướng tinh gọn MONOZUKURI
Với mục đích hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong thành phố nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và giảm thiểu tối đa lãng phí hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức các khóa đào tạo “Kỹ năng quản lý sản xuất chuyên nghiệp” Theo hướng tinh gọn MONOZUKURI
Tháng 09
19
Khóa 2 “Áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn trong doanh nghiệp theo TPS”
Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong thành phố nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và giảm thiểu tối đa lãng phí hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức khóa đào tạo: “Áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn trong doanh nghiệp theo TPS” (Lean Manufacturing - Toyota Production System)
Tháng 08
01
Khóa đào tạo kỹ năng dành cho các dự án khởi nghiệp tham gia Kết nối đầu tư Kết nối kinh doanh 2020
Đây là Khóa học nhằm bổ sung kiến thức kỹ năng thuyết trình dự án, gọi vốn đầu tư, làm việc với các nhà đầu tư/ doanh nghiệp lớn để tham gia Sự kiện Kết nối đầu tư, Kết nối kinh doanh ngày 14/08/2020