Hotline
0836949915

Tháng 03
06
Khóa đào tạo “Phương pháp kiểm soát chất lượng bằng kỹ thuật thống kê”
Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong thành phố nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và giảm thiểu tối đa lãng phí hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Trung tâm Phát triển khoa học – công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức khóa đào tạo “Phương pháp kiểm soát chất lượng bằng kỹ thuật thống kê”
Tháng 11
27
Hội nghị tập huấn “Xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong tổ chức, doanh nghiệp”
Triển khai Kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và tập huấn kỹ thuật, công nghệ năm 2021, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn “Xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp tư nhân”
Tháng 11
26
Tập huấn: Ứng dụng một số giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong doanh nghiệp
Triển khai Kế hoạch tổ chức tập huấn phổ biến các công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, sản phẩm mới trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới; công nghệ môi trường và năng lượng mới năm 2021, Trung tâm Phát triển Khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn “Ứng dụng một số giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong doanh nghiệp”
Tháng 11
13
Khóa tập huấn kỹ năng cố vấn khởi nghiệp 2021
Thực hiện Kế hoạch số 281/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức “Khóa tập huấn kỹ năng cố vấn khởi nghiệp nâng cao”.
Tháng 11
13
Tập huấn: Kỹ thuật quản lý môi trường ao nuôi và phòng trừ 1 số bệnh hại chính trên tôm tại HP (lớp 2)
Triển khai Kế hoạch tổ chức tập huấn phổ biến các công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, sản phẩm mới trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới; công nghệ môi trường và năng lượng mới năm 2021, Trung tâm Phát triển Khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ thuật quản lý môi trường ao nuôi và phòng trừ 1 số bệnh hại chính trên tôm tại Hải Phòng”
Tháng 11
10
Tập huấn: Kỹ thuật quản lý môi trường ao nuôi và phòng trừ 1 số bệnh hại chính trên tôm tại HP (Lớp 1)
Triển khai Kế hoạch tổ chức tập huấn phổ biến các công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, sản phẩm mới trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới; công nghệ môi trường và năng lượng mới năm 2021, Trung tâm Phát triển Khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ thuật quản lý môi trường ao nuôi và phòng trừ 1 số bệnh hại chính trên tôm tại Hải Phòng”
Tháng 11
08
Tập huấn: Ứng dụng chế phẩm vi sinh nhằm phòng và giảm thiểu ảnh hưởng bệnh dịch trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại HP (lớp 2)
Triển khai Kế hoạch tổ chức tập huấn phổ biến các công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, sản phẩm mới trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới; công nghệ môi trường và năng lượng mới năm 2021, Trung tâm Phát triển Khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn “Ứng dụng chế phẩm vi sinh nhằm phòng và giảm thiểu ảnh hưởng bệnh dịch trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại Hải Phòng”
Tháng 11
05
Tập huấn: Ứng dụng chế phẩm vi sinh nhằm phòng và giảm thiểu ảnh hưởng bệnh dịch trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại HP (lớp 1)
Triển khai Kế hoạch tổ chức tập huấn phổ biến các công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, sản phẩm mới trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới; công nghệ môi trường và năng lượng mới năm 2021, Trung tâm Phát triển Khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn “Ứng dụng chế phẩm vi sinh nhằm phòng và giảm thiểu ảnh hưởng bệnh dịch trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại Hải Phòng”
Tháng 11
01
KHÓA ĐÀO TẠO (LỚP 2): CÁCH THỨC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TẠI HIỆN TRƯỜNG SẢN XUẤT
Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong thành phố nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và giảm thiểu tối đa lãng phí hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức khóa đào tạo: “Cách thức kiểm soát chất lượng tại hiện trường sản xuất”.