Hotline
0982190605

Tháng 06
24
PHIÊN KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN GIỮA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC
Phiên kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc là chuỗi các sự kiện thuộc dự án "Xúc tiến kết nối cung cầu công nghệ và thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ” thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tháng 12
11
PHIÊN KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VIỆT NAM - HÀN QUỐC 11/12
Phiên kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc là chuỗi các sự kiện thuộc Đề án "Xúc tiến kết nối cung cầu công nghệ và thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ” thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tháng 12
02
PHIÊN KẾT NỐI CUNG CẦU VIỆT NAM - TRUNG QUỐC
Phiên kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc là chuỗi các sự kiện thuộc Đề án "Xúc tiến kết nối cung cầu công nghệ và thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ” thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tháng 11
20
PHIÊN KẾT NỐI CUNG CẦU VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Phiên kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản là chuỗi các sự kiện thuộc Đề án "Xúc tiến kết nối cung cầu công nghệ và thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ” thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tháng 11
03
PHIÊN KẾT NỐI CUNG CẦU VIỆT NAM - HÀN QUỐC
Phiên kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc là chuỗi các sự kiện trong Đề án "Xúc tiến kết nối cung cầu công nghệ và thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ” thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.